Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Participeer in de vernieuwing van het mobiliteitsplan Holsbeek (fase 1)

Het gemeentelijke mobiliteitslan

Het dateert van 2011. Sindsdien zijn onze omgeving en onze verplaatsingen toch enigszins veranderd: meer en meer auto's op de weg en we fietsen meer dan ooit. Daarnaast is de regionale visie op mobiliteit afgerond en werd het tijd om het bestaande gemeentelijk mobiliteitsplan te vernieuwen.

Zie voor het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) 2011: Gemeentelijk mobiliteitsplan Holsbeek 2011

Het Regionaal mobiliteitsplan (RMP) is momenteel in openbaar onderzoek tot 2 november 2023:  www.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-leuven.

Sneltoets

In oktober 2022 voerde we een sneltoets uit om te toetsen hoe actueel het bestaande GMP nog is. Dit leverde de volgende conclusie op:

De doelstellingen van het mobiliteitsplan getuigen van een toekomstgerichte visie op duurzame mobiliteit en blijven actueel. We aligneren ons wel op de doelstelling van de Vervoerregio (VVR) om een modal shift van 50/50 tegen 2050 te bereiken. En we voegen wat nieuwe accenten toe zoals klimaatrobuustheid met vergroening en gezondheid. 

Het Regionaal Mobiliteitsplan van de VVR en de grote toename aan fietsers vandaag, heeft een brede impact op de werkdomeinen. Het RMP geeft het kader waarbinnen de lokale besturen dienen te ageren om de modal shift te realiseren en hiermee moeten we zeker rekening houden.

Na het versterken van de ‘Ruggengraat’, met veel aandacht voor de hoofdassen en de kernen, is er nu ruimte voor een mobiliteitsvisie voor de landelijke verblijfsgebieden. De behoefte aan veiligheid en leefbaarheid is daar toegenomen en vraagt gerichte actie. Hier is er ook plaats voor samenhang met die klimaatrobuustheid en het Hemelwaterplan. Ook dit is een manier om het landelijke karakter van Holsbeek verder te versterken.

Het groeiend fietsgebruik en toenemend gebruik van elektrische fietsen noopt tot het ontwikkelen van een visie op die nieuwe vervoersvormen op de straten, wegen en paden. Ook de nieuwe instrumenten als fietsstraat /fietszone, fietssuggestiestroken en concepten als ‘fix de mix’ vergen een reflectie voor gebiedsdekkende toepassingen.

Voor wie de fiets geen alternatief is, dreigt er mogelijk vervoerarmoede door ontoegankelijke halten en onvoldoende nabijheid van reguliere OV-lijnen. Daarvoor is het project ‘Vervoer op maat’ in ontwikkeling, echter met nog veel onzekerheid. Deelmobiliteit kan hiervoor een oplossing zijn en daar kunnen we lokaal al sterk op inzetten.

Naast de hardware met de infrastructuur (wegen, paden, publieke ruimte) is er ook het belang van de software, waaronder sensibilisering voor hoffelijk en aangepast verkeersgedrag, bv van elektrisch ondersteunde fietsers tav voetgangers, van weggebruikers in schoolomgevingen, op landelijke wegen. Ook dat kan een overheid niet alleen aansturen: de medewerking van bewoners en bedrijven is noodzakelijk. Van organisatoren van activiteiten mag een duurzame mobiliteitsreflex verwacht worden.

Om de bovenstaande uitdagingen samen aan te gaan wordt van in het begin bij de opmaak van het mobiliteitsplan een participatieve aanpak voorgesteld, met een actieve rol voor de adviesraden en betrekken we het middenveld voor specifieke thema’s.

De gemeente heeft in de sneltoets gekozen voor spoor 2: Verbreden en verdiepen.

Een gefaseerde aanpak

Het opstellen van een mobiliteitsplan spoor 2 gebeurt in 3 stappen of rapportages: de verkenningsnota, de synthesenota en het eigenlijke beleidsplan. 
Gezien de beperkte tijdsduur tot het einde van deze legislatuur werden 2 thema's gekozen: Fiets(cultuur) en Openbaar vervoer. 

Thema 1: Fietscultuur

Dit willen we doen door een goed uitgebouwde fietsinfrastructuur afgestemd op het toenemend (elektrisch) fietsgebruik en de beleving ervan positief versterken. 
Hiertoe is er nood aan:

  • Een visie op het verhogen van de veiligheid voor fietsers en voetgangers.
  • Visie over de plaats van de speed-pedelec (fietspad, fietsvoetpad, rijweg,..).
  • Visie over bestaande instrumenten zoals fietsstraten, fietszones, …
  • Een versterkt lokaal fietsnetwerk met alternatieve functionele fietsroutes, met verhoogde beleefbaarheid voor korte verplaatsingen binnen de gemeente als voor doorfietsroutes en 
    goed aansluitend op fietsroutes van buurgemeenten. 

Thema 2: Openbaar Vervoer

Met inbegrip van: 

  • Update naar de basisbereikbaarheid (VVR Leuven)
  • Hoppinpunten, deelmobiliteit en laadinfrastructuur
  • Toegankelijkheid van het OV
  • Vervoer Op Maat (VOM)

 

Deel op facebook
Deel op twitter